">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

الواتور چیست؟ | پارسیان ماشین سازان تبریز
الواتور چیست؟
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

الواتور چیست؟

الواتور سیستمی است که به صورت آسانسور عمل کرده با این تفاوت که قطعات بتنی تولید شده (انواع جدول، انواع بلوک، انواع فلاورباکس و انواع سنگفرش) را به صورت طبقات منفصل به حالت عمودی تا ۲۰ دقیقه ردیف بندی می کند.

الواتور متشکل از نبشی های (L شکل) و زنجیره های شاخک دار و سیستم های الکتروگیربکس فوق العاده قوی بوده که نیروی بسیار زیادی تولید می کند تا توان طبقات کردن محصولات بتنی (جدول، بلوک، فلاورباکس و سنگفرش) تا توناژ ۱۱ تن را در خود جای می دهد.

بعد از طبقات کردن قطعات تولیدی در ردیف های جدا از هم سیستم الواتور آلارمی از بابت آماده به حمل بودن قطعات طبقه بندی شده به سیستم فینگر کار می دهد تا قطعات به اتاق بخار جهت به عمل آوری از طریق فینگر کار انتقال داده شود. در واقع الواتور جزئی از خط تولید است.

الواتور و لوراتور