العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

بازدید سفیر محترم سنگال از مجموعه پارسیان ماشین سازان تبریز | پارسیان ماشین سازان تبریز
بازدید سفیر محترم سنگال از مجموعه پارسیان ماشین سازان تبریز
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

بازدید سفیر محترم سنگال از مجموعه پارسیان ماشین سازان تبریز

بازدید سفیر محترم سنگال از شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز