العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

حضورپارسيان ماشين سازان تبريز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تبریز - تیر 99 | پارسیان ماشین سازان تبریز
حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران – شهریور ۹۹
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران – شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شهریور ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران – شهریور ماه ۹۹

 

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران با حضور شما همراهان همیشگی برگزار گردید و شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز از دوستانی که در این امر مارا یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را دارد.