">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل-عراق (2019) | پارسیان ماشین سازان تبریز
دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل – عراق(۲۰۱۹)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

 

حضور سران عراق در غرفه پارسیان ماشین سازان تبریز در دهمین نمایشگاه بین المللی اربیل – عراق

 

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل - عراق (2019)