">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98) | پارسیان ماشین سازان تبریز
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد ۹۸)

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور مهمانان گرانقدر در غرفه پارسیان ماشین سازان تبریز 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور سفیر محترم کشور سنگال در غرفه پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 98)